English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  עדות
דיינות - עדות
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א,ב  כח  החובה להעיד והטלת חרם על מי שאינו מעיד. 1
ג,ד  כח  עד ישראלי שמעיד לטובת גוי. 2
ה  כח  עדותו של תלמיד חכם,עדות כנגד בעל דין אלים ועוד 3
ה,ו  כח  עדות תח, הדיינים בעת העדות, דין מתורגמן. 4
ז-י  כח  איום על עדים, סדר ואופן העדת העדים. 5
יא-יג  כח  דיני עדות בכתב ותוקף חתימת העדים בשטר. 6
יג,יד  כח  עד שנזכר בעדות מחמת גורמים שונים שהזכירהו 7
טז  כח  עדות שלא בפני בעל דין. 8
טז  כח  מתי יקבלו עדות שלא בפני בעל דין. 9
טז--יח  כח  עוד דוגמאות מתי יקבלו עדות שלא בפני בעל דין. 10
יט-כד  כח  פרטים שונים בעניני עדות ושטר קבלת עדות. 11
כד-כו/א  כח/כט  עדות בלילה, דיינים עומדים ועוד. 12
א  כט  עדים החוזרים מעדותם 13
ב,ג/א  כט/ל  עד שאומר "לא ראיתי" ודיני דרישה וחקירה. 14
א,ב  ל  עוד בדיני דרישה וחקירה. 15
ב-ד  ל  עוד בדיני דרישה וחקירה והכחשות שבין עדים. 16
ה-ז  ל  עדיות מיוחדות 17
ח-י  ל  סוגים שונים של צרופי עדים. 18
יא-סוף  ל  צרופי בית דין, עדות חצי דבר,עדות ידיעה. 19
א,ב  לא  תוקף עדותם של כתות עדים המכחישות זו את זו. 20
ג-סוף  לא  הוציא שני שטרות אלו על שני לויים ועוד 21
א-סוף  לב  הודאה בפני עדים, ודין השוכר עדי שקר נגד חברו. 22
א,ב  לג  עדות של קרובים 23
ב  לג  המשך עדות של קרובים. 24
ג-ז  לג  המשך עדות של קרובים שונים. 25
ח-יב  לג  עדותם של ארוס,אחים גרים ועוד קרובים. 26
יג-טז  לג  דיני נוגע בעדות, ודיניעדות של קרובים. 27
יז,/איח  לג/לד  סיום דיני עדות קרובים ודין רשע. 28
ב-ד  לד  מיהו רשע הפסול לעדות. 29
ה-ז  לד  עובר על השבועה, טבח שרימה וגזלן. 30
ח-י   לד  פסול עדות של עדים זוממים ועוברים על ריבית. 31
יא-יג  לד  פסול עדות של מלוים בריבית בטעות ופסולים דרבנן. 32
יד-טז  לד  פסול עדות של המוכסים,האריס ומשחקים בקוביה 33
טז,יז  לד  פסול עדות של משחק בקוביה ושל עם הארץ 34
יח-יט  לד  פסול עדות של הבזויים, של גוי ושל עבד 35
כ-כג  לד  פסול עדות של שונא מוסר, ועוד והכרזה עליהם 36
כד-כו  לד  פסול עדות של עובר בשוגג, פסולו של מרשיע עצמו ועוד 37
כז-כט  לד  פסול עדות של הנשבע להכחיש את העד ועוד 38
ל-סוף  לד  עוד אודות סדר חזרת הרשעים לכשרותם 39
א-ד  לה  עדותו של קטן 40
ה-ח  לה  סוגים שונים של פסולי עדות 41
ט-יג  לה  פסולי עדות של חרש, סומא ועוד פסולים 42
יד/א  לה/לו  פסול עדות של אשה וכן 43
א  לו  המשך דין 44
ב/א  לו/לז  סיום דין 45
ב-ו  לז  כמה מקרים של חשש נגיעה בעדות 46
ז-יא  לז  עוד כמה מקרים נוספים של נוגעים בעדות 47
יב-יג  לז  עדות שוכרי הבית ועדות של מלווה וערב לטובת הלווה 48
יד-טו  לז  קונה ראשון להעיד לטובת קונה שני ועוד 49
טז  לז  עדות המוכר לטובת הקונה ביחס למטלטלין 50
יז  לז  עדות הנגזל לגזלן או ללוקח 51
יח-יט  לז  עדות בני העיר אודות צרכי העיר שלהם 52
כ-כב  לז  סיום דיני נגיעה בעדות ודיני תקנות הקהל ומנהגים 53
חלק א  לח  דין עדים זוממים (חלק מהדינים המובאים בטור) 54
חלק ב  לח  סיום דיני עדים זוממים 55
מה בתכנית?

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: