English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  גיטין
דיינות - גיטין
גיטין
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א-ג  קיט  לחיות עם אשה שדעתו לגרשה ועוד 1
ד-ו  קיט  איזו אשה יש לגרש, דיני גירושי שוטה וחרשת ועוד. 2
ו  קיט  פרטים בחרם רבנו גרשום שלא לגרש אשה בעל כרחה. 3
ו  קיט  סיום דיני גירושי שוטה ודין חדר"ג 4
ז  קיט  הרחקת מגורים בין זוג גרושים 5
ח-סוף  קיט  האיסור לגרושים להיפגש בנסיבות שונות 6
א  קכ  כללים בסיסיים בענין הגט והחיוב שהגט יהיה שייך לבעל 7
א,ב  קכ  למי יהיה שייכים מוצרי הכתיבה ודין גט על נייר גזול 8
ג  קכ  זיהוי הכרת בני הזוג הבאים להתגרש 9
ד,ה  קכ  ציווי של הבעל לאחרים שיכתבו ויחתמו על הגט 10
ה  קכ  ציווי הבעל בכתב על כתיבת הגט. 11
ו-ט  קכ  נוסחאות שונות של ציווי הבעל, מהי משמעותן? 12
ט  קכ  חתימת העדים כאשר אמר "כולכם" או מנה את העדים 13
י-יא  קכ  אמר הבעל שכולם יהיו עדים, ותקנת חז"ל מיוחדת 14
א-ב  קכא  בעל שאחזו חולי של שטות בעת הציווי או בעת הנתינה 15
ה  קכא  בעל שנשתתק ויש לבדוק את שפיות דעתו. 17
ה,ו  קכא  בדיקת מי שנשתתק וגירושי בעל חרש או שוטה. 18
ו-ח  קכא  מגרש שהוא אילם, חרש, גוסס או פצוע. 19
א  קכב  בעל שצווה לכתוב גט, והגט נפסל 20
ב-א  קכב-קכג  ספקות בדין כתיבה חוזרת של הגט 21
א,ב  קכג  מי ראוי לכתוב את הגט. 22
ג-ה  קכג  מי ראוי לכתוב את הגטו וגט שנכתב באיסור או בלילה 23
א-ב  קכד  כתיבת גט על איסורי הנאה או על דבר שניתן לזייפו 24
ב  קכד  על מה כותבים את הגט. 25
ג,ד  קכד  כתיבת גט על נייר שחותכים אותו ועל דבר מחובר 26
ד,ה  קכד  כתיבת גט על דבר מחובר לקרקע או על דבר השתול בעציץ 27
ו,ז  קכד  גט שכתוב על יד העבד או על מגש של האשה 28
ח-ט / א  קכד / קכה  גט וכתובה על טס זהב, ייבוש האותיות בגט, ועוד. 29
ב-ה  קכה  סוגי דיו וסוגי כתיבות בגט. 30
ו-ח  קכה  דינים שונים בכתיבת אותיות הגט. 31
ח-יא  קכה  תיקונים באותיות הגט, שרטוט הגט,ועוד 32
יב-יד  קכה  עוד בדיני השורות והכתיבה בשורות ובצורתו של הגט. 33
טו-יז  קכה  עוד דינים בענין כתב הגט. 34
יח-יט  קכה  אותיות שאינם ברורות או מחוקות. 35
יט-סוף  קכה  אותיות מחוקות בגט, גט קרוע או רקום. 36
א  קכו  באיזה שפה נכתב הגט, ומהו נוסח הגט. 37
א-ד  קכו  לשון הגט, כתב הגט ואופן כתיבת ימי התאריך בגט. 38
ד-ו  קכו  עוד בדיני כתיבת התאריך בגט 39
ז-ט  קכו  סיום דיני כתיבת התאריך ודיוקים שונים בכתיבת גט. 40
י-יג  קכו  דקדוקים שונים בכתיבת הגט. 41
יד-יז  קכו  דקדוקים שונים בכתיבת הגט. 42
יז-כ  קכו  דקדוקים נוספים בכתיבת הגט. 43
כא-כג  קכו  כמה דקדוקים בכתיבת תאריך הגט. 44
כד-לא  קכו  עוד דקדוקים שונים בכתיבת הגט ובמילותיו. 45
לב-מ  קכו  עוד דקדוקים בכתיבת הגט 46
מא-נ  קכו  דקדוקים בכתיבת הגט 47
א-ב  קכז  כתיבת זמן בגט 48
ג-ה  קכז  גט שלא ניתן בזמנו 49
ו-ז  קכז  גט שנכתב אחרי זמן, ודינים שונים בכתיבת הזמן 50
ח-ט  קכז  כתב זמן וחתכו, וגט מאוחר. 51
י-יג  קכז  כתיבת מניין השנים בגט 52
א  קכח  כתיבת שם המקום שבו הגט נכתב ונחתם 53
ב  קכח  כתיבת שם המקום של הבעל והאישה 54
ג  קכח  כשיש שני שמות למקום הבעל והאישה 55
ד  קכח  כתיבת שם הנהר שבעיר בגט 56
ה-ז  קכח  כתיבת שם הנהר שבעיר בגט, המשך 57
א  קכט  כתיבת שם הבעל והאישה בגט 58
ב-ג  קכט  שם טפל ושם עיקר, ושינוי השם. 59
ד  קכט  כתיבת השם במקום הכתיבה והנתינה 60
ה-ו  קכט  כתיבת שם של יהודי מומר וגר בגט 61
ז  קכט  כתיבת תארים ושמות יחס בגט 62
ח-ט  קכט  כתיבת `וכל שום` וכתיבת שם האב 63
ט והמשך  קכט  כתיבת שם אבי הבעל והאישה בגט, המשך. 64
י  קכט  כתיבת השמות, המשך 65
יא-יג  קכט  השמטת השמות, וכתיבת שם נוסף. 66
יד  קכט  כתיבת זמן בגט 67
טו  קכט  כתיבת שם נוסף של הבעל והאישה 68
טו  קכט  כתיבת שם נוסף של הבעל והאישה, המשך. 69
טז  קכט  כתיבת שם נוסף של הבעל והאישה, המשך 70
טז-יז  קכט  כינויים שונים 71
יח  קכט  שם שהשתנה מחמת חולי 72
יח   קכט  שם שהשתנה מחמת חולי, המשך 73
יט-כ  קכט  שני גיטין, וכתיבת שם אבי הגר 74
כא-כז  קכט  דקדוקים בכתיבת השמות 75
כח-לא  קכט  דקדוקים בכתיבת השמות, המשך 76
לב-לד  קכט  דקדוק בכתיבת השמות, המשך 77
א  קל  חתימת העדים, מקומה 78
א - המשך  קל  בחירת מסדר גט עדים וסופר 79
ב-ו  קל  חתימת הגט, מקומה. המשך 80
ז-ח  קל  מקומה של החתימה, וחתימה על כמה גיטין 81
ט-י  קל  חתימה על כמה גיטין, המשך 82
יא-יב  קל  נוסח החתימה. 83
יג-טז  קל  אופן החתימה 84
יז-יח  קל  זהות החותמים 85
86  יט  גט שנעשה בערכאות 86
כ-כב  קל  גט בלי עדים, ושכר העדים 87
א-ב  קלא  כתיבת הגט לשמה 88
ג-ו  קלא  כתיבה וחתימה לשמה 89
ז-ט  קלא  חתימה לשמה [המשך] 90
א-ב  קלב  גט לשימוש עתידי 91
ג-ד  קלב  גיטין שהתערבו וגט שאבד 92
ד  קלב  גט שאבד [המשך] 93
ד  קלב  גט שאבד [המשך] 94
א  קלג  עדי מסירה ועדי חתימה 95
ב-ג  קלג  נתינת הגט מרצון 96
א  קלד  מסירת מודעה וביטולה 97
ב  קלד  ביטול המודעה 98
ג  קלד  ביטול המודעה [המשך] 99
ד  קלד  גירושין באונס 100
ד-ה  קלד  גירושין באונס [המשך] 101
ו-ז  קלד  גירושין באונס [המשך] 102
ח-י  קלד  גירושין באונס [המשך] 103
א  קלה  קריאת הגט 104
ב-ג  קלה  קריאת הגט [המשך] 105
ד-ה  קלה  גירש בדף חלק, וזרק גט ואבד. 106
א  קלו  דברים שהבעל אומר עם נתינת הגט 107
ב-ה  קלו  דברים שהבעל אומר עם נתינת הגט, המשך. 108
ו  קלו  שני אנשים ששמם שווה באותה עיר 109
ז  קלו  גירושין בשבת 110
א  קלז  שיור בגירושין 111
ב-ה  קלז  שיור בגירושין, המשך. 112
א-ב  קלח  נטילת הגט 113
ג-ד  קלח  נתינה לאישה ישנה ונתינה בתור שטר חוב 114
א-ג  קלט  נתינה בחצרה 115
ד-ז  קלט  אויר גג וחצר 116
ח-י  קלט  נתינה ברשותו וברשותה 117
יא- יב  קלט  נתינה ברשות מושאלת 118
יג-יד  קלט  נתינה במקום שמשתמר על ידה ובארבע אמותיה 119
טו-יח  קלט  נתינה בידה וביד עבדה 120
א- ד  קמ  שליחות בגירושין 121
ה-ו  קמ  שליח הבאה, וזכיה בגט 122
ז- יא  קמ  דברי הבעל לשליח 123
א- ד  קמא  שליח שמקבל משליח, וגירושי קטנה ונערה. 124
ה- ט  קמא  גירושי קטנה ונערה, ועדות בשליחות 125
י- יג  קמא  עדות בשליחות, המשך. 126
יד-יח  קמא  מינוי שליחות 127
יט- כג  קמא  מינוי שליחות, המשך. 128
כד-כה  קמא  הרשאה לשליח הולכה, ובדיקת גדלות. 129
כו- כט  קמא  קניין בשליחות, וסדר שליחות לקבלה 130
ל- לב  קמא  הרשאה לשליח הולכה, המשך, והראויים לשליחות 131
לג- לה  קמא  הראויים לשליחות, המשך. 132
לו- מ  קמא  שליח ממנה שליח 133
מא-מט  קמא  שליח ממנה שליח המשך, ושליח ששינה. 134
נ- נב  קמא  שליח ששינה, המשך. 135
נג- נה  קמא  ערעור על הגט והשליחות 136
נו- נט  קמא  ערעור על הגט והשליחות, המשך, וביטול גט. 137
ס- סב  קמא  ביטול גט, המשך. 138
סג- סט  קמא  ביטול גט, המשך. חשש שהבעל מת. 139
א  קמב  `בפני נכתב ובפני נחתם` 140
    141
ח-יב  קמב  שליח שמוסר לשליח, וסומא 142
יג- טו  קמב  אישה או בעל שמביאים גט 143
טז- יב  קמב  בפנ"ח חציו, וגט שנשלח על ידי שנים. 144
    145
  קמח  בפנ"ח חציו, וגט שנשלח על ידי שנים. 146
א- ב  קמט  גירש את אשתו והתייחד עימה או בא עליה 147
ג- ז  קמט  בעילת זנות, וכללים בגיטין פסולים. 148
ג- ד  קנ  כללים בגיטין פסולים, המשך. וטעות בגירושין 149
ג- ו  קנב  הכחשה בגירושין. 150
ז- יא  קנב  151
יב, א  קנב, קנג  אישה שיש בידה מעשה בית דין, וגט שנמצא. 152
א  קנד  כפיית גט בגלל מום 153
א-ג  קנד  כפיה בגלל מום ובגלל שהבעל מורד 154
ג  קנד  בעל אלים 155
ד-ה  קנד  מומים שונים, ובעל שאינו מוליד 156
ו  קנד  בעל שאינו מוליד 157
ז  קנד  בעל שאין לו גבורת אנשים 158
ח-י  קנד  בעל שרוצה לעזוב, ואישה שלא ילדה עשר שנים 159
יא- כ  קנד  אישה שלא ילדה עשר שנים, המשך. 160
כא-כד  קנד  כיצד כופים גט 161
מה בתכנית?

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: